šv. Elena

Šv. Elena (rugpjūčio 18d.)

Imperatoriaus Konstantino motina šv. Elena, 82 metų senutė, atvyko 326 metais į Jeruzalę ieškoti kryžiaus, ant kurio mirė pasaulio Išganytojas, Jėzus Kristus. Bet nebuvo likę nei ženklų, nei padavimų krikščionių tarpe, kur reikėtų ieškoti Viešpaties kryžiaus. Stabmeldžiai, norėdami išdildinti iš žmonių atminties Jėzaus kančios ir palaidojimo vietą, užvertė ją akmenimis ir įvairiomis atmatomis, o vėliau pastatė ten stabmeldžių paleistuvystės deivės Veneros žinyčią. Ten, kur Viešpats Jėzus palaidotas, stabmeldžiai pastatė Jupiterio statulą.

Todėl į tas vietas krikščionys nebevaikščiodavo. Šv. Elena teiravosi visų, kas tik galėjo bent kiek pasakyti, kur reikėtų ieškoti Kristaus kryžiaus. Ji sužinojo, jog žydai turėjo paprotį greta pasmerktojo ir nužudyto žmogaus lavono laidoti atskiroje duobėje visus įrankius, kuriais pasmerktajam padaryta mirtis. Todėl reikėjo surasti vietą, kur Jėzus buvo palaidotas. Atėjo vienas žydas, vardu Judas, kuris vėliau priėmęs krikštą,vadinosi Kirijaku, ir pasakė šv. Elenai einant jų šeimos padavimu, kur buvo palaidotas Jėzus Kristus.

Pamaldi karalienė liepė nuversti stabmeldžių pastatytas dievaičiams patalpas, nuvalyti vietą nuo visų šiukšlių. Pradėjo kasinėti. Buvo rastas Kristaus kapas ir trys kryžiai. Ten buvo geležinės vinys, kuriomis buvo prikaltas prie kryžiaus Jėzus, ir Piloto sustatytas įrašas lentelėje. Nebuvo žinoma, kuris tų trijų priklauso Išganytojui, o kurie piktadarių kryžiai. Nežinota kas daryti. Imperatorienė klausėsi Jeruzalės vyskupo šv. Makaro patarimo. Jis buvo 39 iš eilės Jeruzalės patriarchas, pirmas pasirašęs Nikėjos santarybės nutarimus, uolus tikėjimo gynėjas, mirusis 353 metais.

Šv. Makaras pasakęs Elenai, jog mieste pavojingai serga viena ponia. Tegul paliepia nunešti tuos kryžius pas ligonę ir ten juos išbando. Pats Šv. Makaras meldėsi ir prašė, kad Dievas stebuklu parodytų, kuris yra tikrasis Išganytojo kryžius. Dviem kryžiais palytėta, ligonė nepasveiko, bet pridėjus trečią ji atsikėlė sveika. Tuo būdu buvo atpažintas Viešpaties Jėzaus kryžius. Šv. Elena pastatė Jeruzalėje Išganytojo prisikėlimo bažnyčią toje vietoje, kur Viešpats Jėzus buvo palaidotas, ir Atradimo bažnyčią, kur buvo surastas šv. Kryžius.

Šv. Kryžiaus relikvijų dabar turi daug bažnyčių. Rohault de Fleury (1870 m.) apskaičiavo ir paskelbė, kad iki mūsų dienų yra išlikusi viena keturiasdešimtoji tikrojo kryžiaus dalis. Kitos dalys žuvo bažnyčių gaisruose.

Šv. Kryžiaus atradimo šventė Vakaruose imta švęsti trys šimtai metų vėliau, apie 650 metus, ir tai gegužės 3 dieną, kai tasai kryžius buvo imperatoriaus Heraklijo grąžintas Jeruzalėn 629 metais.