šv. Juozapas Kalasantas

 

Šv. Juozapas Kalasantas ( 1557 – 1648 ) rugpjūčio 25 d.

Juozapas Kalantas (José de Calasanz) gimė 1557 metų liepos 31 dieną Ispanijos Huesca vyskupijoje. Jo giminė buvo kilminga, bet neturtinga. Kaip sako dabartinis pijorų vienuolijos vadovas tėvas Jesus Maria Lecea, jų šventasis steigėjas gimė tam, kad būtų auklėtojas ir švietėjas. Šios misijos jis ėmėsi nuo pat jaunystės. Studijavo filosofiją ir teisę Leridoje, teologiją – Valencijoje ir Alkaloje. Savo troškimo vedamas jis tapo kunigu. Savo gimtinėje nesulaukęs didesnio pritarimo, jis išvyko į Romą ir apsigyvenęs vargingame Užupio rajone, ėmėsi skurstančių šeimų vaikų švietimo ir krikščioniško auklėjimo. Jis buvo įsitikinę, kad išsilavinimas, nepriklausomai nuo laiko dvasios ir gyvenimo aplinkybių, visuomet yra tvirčiausias žmogiško orumo garantas. Gailėdamas neturtingų Romos gyventojų vaikų, liekančių be jokio auklėjimo ir mokslo, 1597 m. prie šv. Daratos bažnyčios atidarė nemokamą mokyklą, kurioje buvo mokoma ne tik katekizmo, bet ir kitų disciplinų. Pasak Bažnyčios istoriko Ludwigo von Pastoro, 1597 metais Juozapo Kalasanto įkurta pirma mokykla buvo visos Europos mastu pirma nemokama liaudies švietimo institucija. Pradėjęs nuo 100 mokinių, mokyklą pavadino „Schola pia“. Ne visiems patiko Juozapo Kalasanto sumanymas steigti liaudies mokyklas. Nepatiko ir kiti dalykai, tarkim, jo bičiulystė su ano laiko dvasiai nelabai suprantamas idėjas skelbusiu Galilėjumi. Vis dėlto, savo ištverme ir greit pasirodžiusiais švietėjiškos veiklos rezultatais, Juozapas Kalasantas laimėjo vis didėjantį pritarimą. Plito taip pat jo steigiamų liaudies mokyklų tinklas. Panašias mokyklas jis atidarė Toskanoje, Neapolio karalystėje, Ligūrijoje, Moravijoje ir Lenkijoje.Ilgainiui iš mokyklose dirbančių Juozapo Kalasanto pagalbininkų susiformavo nauja kunigų kongregacija, kuri 1617 metais gavusi popiežiaus Pijaus V pritarimą, pasivadino - Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, kas išvertus iš lotynų kalbos reiškia: Pamaldžiųjų mokyklų Dievo Motinos regulinių kunigų vienuolija, paprastai vadinama tiesiog pijorais. Juozapas paruošė įstatus ir buvo paskirtas pirmuoju ordino generolu iš pradžių 9 metams, o paskui visam gyvenimui. Tačiau vienuolija išaugo per greitai ir patyrė sunkią krizę tiek dėl pasauliečių noro tapti per ją kunigais, tiek dėl kitų vienuolijų pasipriešinimo, nes kiti ordinai taip pat sau uždaviniu kėlė jaunimo švietimą ir pijoruose įžvelgė konkurentus. Dėl šių priežasčių popiežius Urbonas VIII 1642 m. pašalino Juozapą iš generolo pareigų, o popiežius Inocentas X 1616 m. pijorų ordiną padarė paprasta atskirų namų kunigų sąjunga, leisdamas jos nariams laisvai įstoti ir išstoti. Tai buvo skaudus smūgis Juozapui. Pijorų steigėjas mirė Romoje 1648 metų rugpjūčio 25 dieną. 1767 metais buvo paskelbtas šventuoju. Popiežius Pijus XII 1948 metais minint šv. Juozapo Kalasanto mirties 300 metų jubiliejų, jį paskelbė visų liaudies mokyklų dangiškuoju globėju.