Vilniaus arkivyskupija - Turgeliai

 

VIETA. 30 km į pietryčius nuo Vilniaus.

PRIKLAUSYMAS. Vilniaus arkivyskupija, dekanato centras.

VARDAS. Senosios tikybos lietuviai vėlų rudenį švęsdavo Vėlines. Susirinkdavo padėkoti dievams už derlių, vaišindavosi. Vaišių metu neužmiršdavo ir mirusiųjų. Prie stalo palikdavo tuščias vietas. Tokie religinio pobūdžio susirinkimai buvo vadinami “vėlinio turgeliais”.

ISTORIJA. Bažnyčios statyba 1500 m. pasirūpino Vaclovas Mongirdas ir jo duktė. Antroji bažnyčia pastatyta 1729 m. Bažnyčiai atnaujinti P.Bžostauskas užrašė 20 000 auksinių, kurie buvo sunaudoti 1836 m. naujos bažnyčios statybai. Dabarinė mūrinė statyta 
1897-1909 m. kun. Šepeckio ir parapijiečių rūpesčiu. Kunigo istorija tokia.Jų buvo trys broliai Šepečiai. Vienas savo pavardę suprancūzino į Šepua ar pan. Ir išvyko į Prancūziją. Kitas savo pavardę sulenkino —  Šepeckis. Trečias liko lietuviu, o jo sūnus tarybiniais metais buvo pasiekęs aukštą postą.

1930 m. bažnyčią konsekravo vysk. Jalbžykovskis.

Už 2 km nuo Turgelių link Jašiūnų kairiajame Merkio krante yra didelis senas Merkinės kaimas. Dešiniajame Merkio krante XVIII a. buvo įsikūrusi įdomi savo istorine praeitimi Pavlovo respublika. LDK referendorius kun. P.Bžostovskis (1739 — 1827) savo Merkinės dvare panaikino baudžiavą, lažą pakeitė piniginiu mokesčiu. 1769 m. Merkinės dvaro valstiečiai, P.Bžostovskiui sutikus, priėmė savivaldos įstatymą. P.Bžostovskio remiami, jie suorganizavo atskirą miniatiūrinę respubliką, kuri užėmė tris kvadratines mylias. Jos gyventojai išrinko valdžios organus: prezidentą, dvejų rūmų parlamentą, teismą. Savo respubliką pavadino pirmojo prezidento Povilo Bžostovskio vardu — Pavlovo. Respublika turėjo savo pinigus, banką, antspaudą, mokyklą, gydytoją. Tvarkai palaikyti respublikoje ir ją ginti buvo sukurta milicija iš 137 jaunų vyrų. Pavlovo respublika anais laikais domėjosi daugelis valstybių. 1791.IV.4 Lietuvos — Lenkijos seimas oficialiai pripažino respubliką ir patvirtino jos gyventojų priimtą konstituciją. (Daugiau žinių apie Pavlovo respubliką yra B.Kviklio knygoje "Mūsų Lietuva", I t., 207 psl.)

APRAŠYMAS. Mūrinės bažnyčios dešiniajame altoriuje yra apie 1,2x2 m paveikslas. Marija sėdi krėsle prie stalo, ant kurio yra indas su obuoliais ir vynuogėmis. Ant dešiniojo kelio laiko Kūdikėlį Jėzų. Palenkusi galvą į dešinę prie Jėzaus. Virš abiejų galvų — aureolės spindulių forma. Paveikslo fonas padengtas raudonu audeklu, ant jo 43 votai. Marijos ir stalo aptaisai sidabriniai, Jėzaus ir aureolių — auksiniai. Matosi tik veidai, rankos ir pėdos.