Dievo Gailestingumo šventovė

 

Pačiame senamiesčio centre siauroje gatvelėje užsiglaudusi jauki gotikinė bažnyčia mena XV a. ir turi seną istoriją. Tačiau šiandien baltutėlė jos erdvė leidžia maldininkams susitelkti ties vieninteliu centru – piligrimus traukiančiu Gailestingojo Jėzaus atvaizdu. 

Praeityje bažnyčia turėjo Švenčiausiosios Trejybės titulą. Jai teko vienos iš labiausiai nepalankių laikų niokotų Vilniaus šventovių dalia. Po XVIII a. vidurio gaisrų ji rekonstruota įrengiant naują presbiteriją kitame pastato gale ir pristatant bokštus bei portalą vietoj gotikinės apsidės. XVIII–XIX a. priklausė Vilniaus universitetui. Jos klebonu buvo garsusis universiteto rektorius astronomas Martynas Počobutas. 1821 m. carinės valdžios bažnyčia paversta stačiatikių cerkve, kiek vėliau paskirta Vilniaus įgulos karių stačiatikių sielovadai. 1920 m. vėl pertvarkyta į katalikų bažnyčią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didžiųjų karų ir neapykantos tikėjimui apnikto XX a. pusiaukelėje Viešpats per kuklią vienuolę šv. Faustiną pasiuntė pasauliui išganingą žinią: „Pasitikėkite manimi, nes aš esu gailestingas Viešpats. Pasikliaukite mano gailestingumu.“ Permanydamas savo kūrinių norą sieti tikėjimą su regimu ženklu, Išganytojas apsireiškė šv. Faustinai ir nurodė nutapyti paveikslą, idant žmogui būtų lengviau pakylėti sielą josios šaltinio link. Daugybė kareivių, pabėgėlių, tremtinių sunkiausiomis akimirkomis prie širdies glaudė mažutį Gailestingojo Jėzaus paveikslėlį dar tuomet, kai Bažnyčios vyresnybė tik svarstė, ar pripažinti vienuolės regėjimus ir pagal juos nutapytą atvaizdą.Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, arkivyskupijai grąžintame pastate nebuvo likę jokių sakralinio interjero detalių. Jis restauruotas ir įrengtas atsižvelgiant į numatytą naująją paskirtįDievo Gailestingumo šventovės įkūrimu – 2004 m. kovo 8 d. dekretu kard. Audrys Juozas Bačkis čia įsteigė Dievo Gailestingumo šventovę, idant būtųįgyvendintas senas paveikslo globėjų noras, kad atvaizdui būtų rasta jo garsui ir didėjančiam žmonių pamaldumui derama atskira bažnyčia.

Šventovė pašventinta per tų pačių metų Dievo Gailestingumo iškilmę. Dail. Nijolės Vilutytės sukurtos nuosaikaus kolorito freskos ir vitražai byloja apie Dievo Gailestingumo šventovės ir Aušros Vartuose puoselėjamo pamaldumo Gailestingumo Motinai sąsają. Žodžiai „Jėzau, pasitikiu Tavimi“ užrašyti keliolika kalbų, kuriomis įvairių kraštų piligrimai dažniausiai meldžiasi Šventovėje.